קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגות לשנת תש"פ

עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן בהתאם לתחומים המפורטים:

קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

קיימת אפשרות להגיש מועמדות למלגה אחת בלבד. בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.

לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@volcani.org.

מלגות:

קרן ע"ש רחל ופרופ' אליהו סבירסקי ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני או שלישי המתמחה בתחום האנטומולוגיה במחלקה לאנטומולוגיה של מנהל המחקר החקלאי במרכז וולקני.

גובה המלגה: 4,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן ע"ש רנה קרשון

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או למתמחה בתר-דוקטור המבצע את עבודת המחקר שלו במינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני, בתחום של: מחקר בתחומי היער והגנת היער.

על המועמד לבצע את עבודת המחקר בנושא של עצי היער או מזיקים ומחלות של עצי היער, בהיבט של האורגניזם השלם (הקרן אינה מיועדת לנושאים עקיפים בתחומים הנ"ל, כדוגמא: חישה מרחוק, מרעה או ביולוגיה מולקולארית). על המחקר להתבצע בהנחיה בלעדית של חוקר ממנהל המחקר החקלאי, או בשיתוף עם חוקר במנהל המחקר החקלאי.

סטודנטים שזכו בעבר במלגה מהקרן אינם רשאים להגיש את מועמדותם בשנה שלאחר מכן.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח לסטודנט תואר שני או שלישי, 20,000 ש"ח למתמחה בתר-דוקטור

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן שמין

המלגה תוענק למדריכים, מגדלים, ותלמידי מחקר הפעילים בענפים: ייצור חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות אורגנית. מטרת המלגה היא לסייע בהשתלמות קצרת מועד, בארץ או מחוצה לה.

לאחר מועד ההשתלמות, זוכי המלגה יידרשו להגיש דיווח מסכם באנגלית ולהציג בפני נציגי משפחת שמין את תוכן הפעילות ולהבהיר כיצד תסייע  ההשתלמות לקידום התחום.

הזוכה במלגה לא יכול לחזור ולזכות בה שנית לפני שחלפו שלוש שנים מאז הזכייה הקודמת.

גובה המלגה: בין 2,000 ל-10,000 ש"ח (משתנה לפי בקשה)

המועד האחרון להגשת הבקשה: 14/05/2020

קרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או למתמחה בתר דוקטור המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, בתחום של: איחסון פירות וירקות לאחר הקטיף עם דגש על בננות ותפוחי אדמה.

המלגה תוענק לשני זוכים. תינתן עדיפות לסטודנטים מצטיינים בני העדה האתיופית.

גובה המלגה: 50,000 ש"ח – 30,000 ש"ח יוענק כמענק אישי ו-20,000 ש"ח יוענק כתרומה למימון ציוד הדרוש למחקר של זוכה המלגה.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני או שלישי בתחומי הגנה מפני נזקי טבע וניהול סיכונים בחקלאות.

על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט. המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).

להלן מספר תחומים בהם יכולה לעסוק עבודת המחקר:

 1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות

 2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות

 3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים

 4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית

 5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית

 6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי

 7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק

 8. אחר – נושא אחר הנוגע לתחומי האחריות והעיסוק של קנט

גובה המלגה: 20,000 ש"ח – המלגה תחולק בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה האקדמית.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן ע"ש שרה ויעקב הוכמן ז"ל

המלגה תוענק לתלמידי מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או פוסט-דוקטורט על עבודה חדשנית בתחום של מחקרים המותאמים לאיזור ההר הכוללים:

 1. פיתוח זנים חדשים של גידולים חקלאיים

 2. שיפור ענפי חקלאות צומח או חקלאות חי

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הבקשה: 22/03/2020

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

המלגה תוענק לסטודנטים שנרשמו ללימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים אשר טרם החלו את השנה השלישית ללימודיהם באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי.
זכאים למענק סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

 • סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה.

 • עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא או בשרות לאומי)

 • בני מיעוטים

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

גובה המלגה: 50,000 ש"ח לשנה, לסטודנט תואר שני למשך שנתיים או 70,000 ש"ח לשנה, לסטודנט תואר שלישי למשך כל שנות התואר או לארבע שנים (הקצר מביניהם). סכומים אלה יועברו לזוכים באמצעות מינהל המחקר החקלאי כחלק ממלגת המחיה המוענקת לסטודנט על ידי המינהל.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 27/08/2020